PVCLIKITKARNSRANG Ltd.,Part.

  P.V.C.  Likitkarnsrang

 

 

 Projects | 2014

 

 

  • Wix Facebook page
  • Wix Google+ page

Location:
58 Trok Satien, Tanow Rd, 

Pranakorn, Bangkok 10200 Thailand

โครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดสุวรรณาราม
    

งานบูรณปฏิสังขรณ์หมู่กุฏิคณะ ๑ (ระยะที่ ๒/๒) 

 

เริ่มโครงการ      :   กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

สิ้นสุดโครงการ  :   พฤศจิกายน ๒๕๕๗

 

โครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดราชโอรสาราม 

งานบูรณปฏิสังขรณ์หมู่กุฏิคณะ ต.๑ (ระยะที่ ๑/๒)

 

เริ่มโครงการ      :   กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

สิ้นสุดโครงการ  :   พฤศจิกายน ๒๕๕๗

 

โครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดรัชฎาธิษฐาน

งานบูรณปฏิสังขรณ์หอไตร ( กลางน้ำ )

 

เริ่มโครงการ      :   กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

สิ้นสุดโครงการ  :   พฤศจิกายน ๒๕๕๗

 

โครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดโมลีโลกยาราม
 

งานบูรณะกุฏิอดีตเจ้าอาวาส ( ระยะที่ ๑/๒ )

 

เริ่มโครงการ      :   กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

สิ้นสุดโครงการ  :   พฤศจิกายน ๒๕๕๗

 

โครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดสุทัศนเทพวราราม 

งานบูรณะพระอุโบสถ ( ระยะที่ ๑/๓ )

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

 

เริ่มโครงการ      :   กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

สิ้นสุดโครงการ  :   ตุลาคม ๒๕๕๗